tvořivost trvá…

vše

logolink-OP-PPR_šablona

V rámci projektu připravil spisovatel Tomáš Zmeškal vzdělávací program „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který byl současně akreditován v systému DVPP u akreditační komise MŠMT (čj: MSMT-508/2018-1-26)

Akreditace DVPP_Kurz Příběhy Porozumění

Tento kurz o celkovém rozsahu 64 hodin (z toho 28 hodin prezenčně) se skládal ze 4 setkání, během nichž se účastnice a účastníci seznamovali s různými technikami tvůrčího psaní využitelnými při výuce, které napomáhají rozvíjet ústní i písemné vyjadřování žáků, stejně jako jejich schopnost formulovat vlastní názory a přiměřeně o nich diskutovat.

WP_20180418_007

Během workshopů i v rámci domácích příprav mezi jednotlivými setkáními si učitelé měli možnost vyzkoušet různá literární cvičení vhodná pro práci ve třídách, a na vlastní kůži také proces tvorby – psaní literárních textů na zadaná témata. Tyto texty pak byly při setkáních společně rozebírány a diskutovány. Výuku této části kurzu vedli Tomáš Zmeškal a Alžběta Libánská-Bublanová.

 

WP_20180228_015

Druhým stěžejním tématem kurzu, navazujícím na výše uvedenou část, byla lidskoprávní problematika. Otázky lidských a občanských práv ve své výuce akcentoval Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, který současně již také ve své výuce v rámci 4. běhu kurzu mohl zúročit materiály, které připravil pro Čítanku literárních textů.

WP_20180404_003

 

WP_20180418_010

Získané informace společně s technikami tvůrčího psaní využívali absolventky a absolventi kurzů především ve výuce občanské výchovy /výchovy k občanství, českého jazyka a literatury nebo průřezově v dalších humanitně zaměřených předmětech na 2. stupni ZŠ a SŠ i při školních aktivitách volitelných (literární semináře, tvorba školních časopisů atp.).

WP_20181031_004

_WP_20190411_003

_P1000269

Součástí akreditovaného vzdělávacího programu jsou také materiály distančního vzdělávání, věnujících se vybraným soudobým českým autorkám a autorům a jejich literárním dílům. Do tohoto výběru byly zařazeny informace o tvorbě spisovatelky Radky Denemarkové, Anny Zonové, Ivany Myškové a spisovatelů Davida Zábranského, Jiřího Kratochvila, Karla Miloty, Ludvíka Němce a Pavla Göbla.

Vzdělávací materiály_Radka Denemarkova

Vzdělávací materiály_Pavel Gobl

Vzdělávací materiály_Jiri Kratochvil

Vzdělávací materiály_Karel Milota

Vzdělávací materiály_Ivana Myskova

Vzdělávací materiály_Ludvik Nemec

Vzdělávací materiály_David Zabransky

Vzdělávací materiály_Anna Zonova

Účastníci kurzu hodnotili vytvořené vzdělávací materiály jednak jako vítanou pomoc při zaplnění „bílých míst“, usnadňující jejich orientaci v soudobé české literatuře a současně jako vzdělávací materiál, využitelný i pro vlastní výuku daných témat a práci s žáky. Vzdělávacím kurzem prošlo celkem 31 pražských učitelek a učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, z nichž 30 akreditovaný vzdělávací kurz úspěšně zakončilo.

 

Metodické semináře

V návaznosti na jednotlivé běhy vzdělávacího kurzu proběhly také dva metodické semináře, během nichž si zájemci z řad absolventů kurzu mohli s ostatními účastníky vyměnit své zkušenosti s využitím technik tvůrčího psaní i informací o lidskoprávních tématech ve své učitelské praxi. Lektoři těchto seminářů – Tomáš Zmeškal a Alžběta Libánská-Bublanová vytvořili prostor pro moderovanou diskusi. Jejím předmětem zůstával v obou seminářích mj. způsob výuky témat, týkajících se postavení etnických a národnostních menšin na území dnešní České republiky, kde pedagožky, podle svých vyjádření, stále postrádají ucelenější oporu v tom, jak o těchto tématech žáky různých věkových skupin učit.  Objevila se také témata jako např. užívání drog, domácí násilí, šikana. Centrálním tématem ale zůstával rozbor konkrétních situací pedagoga ve třídě, který na tyto výzvy musí bezprostředně reagovat a zpracovávat je, tak aby měl důvěru svých žáků a základní humanitní a demokratické principy jim byl schopen předávat.

Metodický seminář_1

Během projektu jsme také vytvořili dvě publikace, které jsou zamýšleny jako pomocné výukové materiály pro práci s žáky.

Čítanka literárních textů s názvem „Literatura autorů postižených bezprávím“

V této čítance, kterou redakčně připravil Jiří Dědeček ve spolupráci s Tomášem Zmeškalem, jsou zařazeny informace a ukázky děl více jak 20 autorek a autorů, jejich život a tvorba odráží problematiku lidských a občanských práv. Nejvíce prostoru je v publikaci vědomě věnováno životu a dílu zesnulého čínského spisovatele a disidenta Liou Siao-po (1955-2017), který se nejenom inspiroval v lidskoprávních otázkách československou občanskou iniciativou Chartou 77 a svoji iniciativu podle ní nazval Charta 2008, ale kterého na Nobelovu cenu míru (jíž získal v roce 2010) nominoval Václav Havel.

_Literární čítanka_Literatura autoru postizenych bezpravim

Sborník literárních prací s názvem „Ten nejslabší“ je druhým z vytvořených výukových materiálů, určených pražským pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ a jejich žákům.

Do sborníku byly zařazeny texty celkem 14 autorů (pedagogové, žáci). Výběr textů, který provedl Tomáš Zmeškal, se záměrně soustředil na propojení konkrétní konfliktní situace hlavních postav s obecnými humanitními principy. Tyto literární texty ukázaly, že řešení těchto situací není vždy snadné, ale o to cennější je se těmto tématům věnovat.

_Sborník literárních prací_Ten nejslabší

Galerie obsahuje celkem 16 obrázků.

logolink-OP-PPR_šablona

WP_20181031_013

Centrum pro kulturní a sociální studie, z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000305 „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který je financován z Operačního programu Praha pól růstu.

Jednou z jeho hlavních aktivit je akreditovaný vzdělávací kurz „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“. Jeho třemi, po sobě následujícími běhy kurzů dosud prošly více jak dvě desítky učitelek a učitelů 2. stupně základních škol a středních škol v Praze.

WP_20180418_010WP_20180314_005

Účastníci se pod vedením našich lektorů, spisovatele Tomáše Zmeškala a literátky Alžběty Libánské (Bublanové) seznámili s různými technikami tvůrčího psaní a způsobem, jak je efektivně využívat ve svých hodinách při práci se studenty v humanitně zaměřených předmětech. V rámci hodin, vedených formou workshopů, pak také učitelé získali zkušenost a zážitek s vlastní tvorbou na zadané téma, což řada z nich kvitovala jako vynikající přípravu pro vlastní práci s literární texty svých žáků a studentů.WP_20180418_007

WP_20180404_003

Cílem tohoto kurzu je totiž pomoci učitelům najít způsob (metody), jak u studentů rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti v písemném i ústním projevu, posílit jejich schopnost argumentace, ale i způsob vedení diskuse a přemýšlení. Tedy dovednosti, které jsou pro jejich další život naprosto klíčové. A jak ukazují také dosavadní zkušenosti a názory našich absolventek a absolventů, užívání technik tvůrčího psaní ve výuce – relevantních pro konkrétní věkové skupiny žáků – ke zlepšování ústního i písemného projevu žáků napomáhá.

Metodický seminář_1 WP_20180228_015

Součástí kurzu byl zároveň modul, vedený Jiřím Dědečkem, předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu, v němž hovořil o aktuální situaci významných zahraničních spisovatelek a spisovatelů, stíhaných ve svých zemích a o jejich tvorbě. Ten výukový blok má účastníkům napomoci zorientovat se v současné české i zahraniční literatuře, která v umělecké formě reflektuje aktuální společenské, kulturní i politické dění a zároveň nabídne způsoby, jak tato témata uchopit a jak o nich učit.

WP_20181122_001

Téma tohoto modulu bude také obsahem Literární čítanky textů těchto perzekuovaných autorek a autorů, která je nyní připravována.

Bez n‡zvu-1

Centrum pro kulturní a sociální studie realizovalo v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010“, který byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem bylo naučit SŠ pedagogy humanitních předmětů jak používat techniky tvůrčího psaní ve své výuce, jak těmito technikami pracovat s žáky, následně kultivovat a zlepšovat žákovské kompetence v oblasti písemného i ústního projevu a vést žáky citlivě k jejich vlastní tvorbě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na počátku realizace byl vytvořen akreditovaný vzdělávací program DVPP „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, v němž se tvůrčí psaní neomezovalo na pouhý nácvik slohových cvičení v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale bylo chápáno jako tvůrčí proces, kterým lze velice úspěšně kultivovat jakýkoliv písemný projev. O tento vzdělávací program jsme mezi pedagogy zaznamenali velký zájem a ve 4 bězích jím prošlo celkem 32 pedagožek a pedagogů středních škol Středočeského kraje, kteří učí český jazyk, dějepis nebo jiné humanitně zaměřené předměty. Ti během kurzu získali nebo si prohloubili své znalosti a dovednosti při zavádění daných technik ve výuce. Pedagogům byla při jejich práci s žáky kontinuálně poskytována také metodická podpora formou konzultací.

Konzultace 24.9.2014                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Autorský kolektiv 15 zkušených pedagogů-absolventů kurzu připravil pod vedením Tomáše Zmeškala dále publikaci Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách, která shrnuje jak teoretické a praktické přístupy k používání technik tvůrčího psaní ve výuce, tak zkušenosti SŠ pedagogů s tímto typem výuky. Jejím cílem je poskytnout další metodickou podporu při zavádění technik tvůrčího psaní do výuky pedagogům, inspirovat je k větší kreativitě při výuce a nabízet možnosti, jakými je možné výuku vést. Projekt se u pedagogů setkal s velkým zájmem a pozitivním ohlasem, plánované hodnoty MI byly naplněny nebo překročeny. Zejména však byla ověřena vhodnost používání technik tvůrčího psaní v práci se studenty a potvrzeny přínosy používání technik tvůrčího psaní v systému středoškolské vzdělávání.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publikace Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách, je zájemcům z řad SŠ pedagogů k dispozici u vydavatele Centra pro kulturní a sociální studie, kontakt: Dr. phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, email: kurztvurcihopsani@seznam.cz

Bez n‡zvu-1

Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách vznikla jako výstup projektu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Završuje tak počin, kterým se Centrum pro kulturní a sociální studie snažilo pedagogům ukázat u nás zatím novou cestu k výuce tvůrčího psaní na středních školách. V rámci touto organizací připraveného vzdělávacího kurzu se tvůrčí psaní neomezuje na pouhý nácvik slohových cvičení v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale tvůrčí psaní chápe jako proces, kterým lze velice úspěšně kultivovat jakýkoli písemný projev. Pozitivní dopad používání technik tvůrčího psaní ve svých třídách si ověřili také sami SŠ pedagogové – účastníci kurzu, a jako inspirativní je hodnotili i jejich žáci. Právě z řad absolventů kurzů – pedagogů vznikl autorský kolektiv, který pod vedením Tomáše Zmeškala předloženou metodiku připravil.

Publikace shrnuje jak teoretické a praktické pedagogické přístupy k používání technik tvůrčího psaní ve výuce, tak zkušenosti SŠ pedagogů s tímto způsobem výuky. Jejím cílem je poskytnout další metodickou podporu při zavádění technik tvůrčího psaní do výuky pedagogům, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů. Současně je metodika k dispozici i dalším SŠ pedagogům, kteří zamýšlejí techniky tvůrčího psaní do své výuky zavádět. Zde je však nutné mít stále na zřeteli, že hlubší porozumění procesům tvůrčího psaní a správné používání jednotlivých technik, uváděných v této metodice, jsou vázány na úspěšné absolvování výše uvedeného kurzu. Cílem publikace je ukázat pedagogům cestu, jak probouzet v žácích v souvislosti s jejich vlastní tvorbou fantazii. Nabízí postupy, které pomáhají žákům potlačovat bloky, jež v sobě mohou mít během tvorby textů, a motivují je k ochotě otevřít se novým vjemům. Cílem metodiky je tak pedagogy inspirovat k větší kreativitě při výuce a nabízet možnosti, jakými je možné výuku vést.

Metodika - přebal foto

Publikace je zájemcům z řad SŠ pedagogů k dispozici u vydavatele Centrum pro kulturní a sociální studie, kontakt: Dr. phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, email: kurztvurcihopsani@seznam.cz

 

 

 

 

 

Akreditovaným vzdělávacím kurzem Tvůrčího psaní ve výuce humanitních předmětů prošly během školního roku 2013/2014 již více jak dvě desítky středoškolských pedagogů a pedagožek ze Středočeského kraje. Všechny naše tři dosud proběhlé kurzy byly zcela zaplněny a téměř obsazen je i náš poslední plánovaný kurz, který proběhne na podzim 2014.

 

Ukázalo se, že zájem o tento typ vzdělávání je mezi učiteli a to zejména vyučujícími předmětů český jazyk, cizí jazyk nebo dějepis veliký, a to dokonce vyšší než jsme původně předpokládali a jsme tak schopni uspokojit. Mezi zájemci a posléze absolventy našich kurzu tak byli jak učitelé, kteří se dlouhodobě a s úspěchem věnují vlastní autorské tvorbě a mají také již zkušenosti s literárním vedením svých žáků, tak pedagogové, kteří svou výuku o prvky tvůrčích technik teprve rozšířit zamýšleli.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtyřech navazujících lekcích (setkáních) se účastníci a účastnice pod vedením spisovatele Tomáše Zmeškala postupně seznamovali s tvorbou různých literárních útvarů (tvorba dialogů, krátké texty, fejetony, mikropovídky) a současně s přístupy k jejich hodnocení. Velký prostor byl v kurzech věnován rozvoji vlastní literární tvořivosti, kdy sami účastníci psali literární texty (z hlediska různých přístupů a na vybraná témata), ve kterých rozvíjeli vlastní imaginaci. Právě toto získání či prohloubení zkušenosti s vlastní autorskou tvorbou považuje autor kurzu Tomáš Zmeškal pro pedagogy za důležité pro jejich další práci s žáky při rozvíjení jejich písemného projevu a literárních pokusů i obecně pro rozvoj formulace jejich myšlenek, názorů a umění argumentace.

 

S vývojem toho nejzajímavějšího z české literární produkce posledního dvacetiletí, včetně současného literárního provozu (literární časopisy, nakladatelství, literární akce), přítomné seznamoval bohemista Jakub Vaníček. Ve 2. a 3. běhu kurzu byla výuka dále rozšířena o téma současné české poesie, přednášené básníkem a dramaturgem Markem Staškem.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co se týče způsobu výuky, jsou kurzy koncipované do malých skupinek pro maximálně 9 účastníků, aby bylo možné se během výuky věnovat individuálním otázkám, které jednotliví pedagogové při literární práci se svými studenty řeší. Tento způsob výuky se nám velmi osvědčil, neboť dává lektorům dostatečný prostor pro individuální práci s frekventanty a pro koncentraci na konkrétní literární či pedagogické problémy a situace, které ve třídách, kde učitelé používají techniky tvůrčího psaní, spontánně vznikají.

 Absolventi kurzu T. Zmeškala

Také první zkušenosti z proběhlých kurzů a rozhovory s účastníky nám ukazují, že tyto kurzy mají smysl a používání technik tvůrčího psaní je pro žáky i samotné učitele velmi inspirativní. Již nyní tak naši absolventi zaznamenávají ve svých třídách zajímavé výsledky jak v podobě zvýšené motivace a zájmu žáků o výuku, tak na poli jejich vlastních literárních textů. V jejich třídách tak vznikají další zajímavé literární práce a na některých školách dochází také k rozšiřování literárně tvůrčích aktivit, jako jsou literární kroužky, semináře nebo literární pořady a soutěže.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naše spolupráce s absolventy kurzů však tímto nekončí. 15 zkušených učitelů – absolventů kurzů pracuje nyní společně s Tomášem Zmeškalem na Metodice pro výuku tvůrčího psaní na středních školách, které bude shrnovat jak hlavní teoretické i praktické pedagogické přístupy k používání technik tvůrčího psaní ve výuce (včetně zahraničních zkušeností), tak představí cenné zkušenosti pedagogů SŠ s tímto způsobem výuky. Publikace bude vydána na podzim 2014.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezentace projektu proběhne na semináři OPVK, který se koná ve středu 4. června 2014 v 10.00 hod v sále KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

 

 

 

 

Bez n‡zvu-1

 

Akreditovaný kurz DVPP „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“ má své první absolventy

Dne 4. prosince 2013 byl úspěšně ukončen 1. cyklus kurzu „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, kterého se zúčastnilo prvních devět pedagogů a pedagožek ze středních škol Středočeského kraje.  Úspěšní absolventi převzali certifikát.

Úspěšní absolventi 1. cyklu kurzů

Absolventi kurzu T. Zmeškala

Ve čtyřech navazujících lekcích (setkáních) se účastníci a účastnice pod vedením spisovatele Tomáše Zmeškala postupně seznamovali s tvorbou různých literárních útvarů (tvorba dialogů, krátké texty, fejetony, mikropovídky) a současně s přístupy k jejich hodnocení. S vývojem toho nejzajímavějšího z české literární produkce posledního dvacetiletí, včetně současného literárního provozu (literární časopisy, nakladatelství, literární akce) přítomné seznamoval bohemista Jakub Vaníček.

Velký prostor byl věnován především rozvoji vlastní literární tvořivosti, kdy sami účastníci kurzu psali literární texty (z hlediska různých přístupů a na vybraná témata), ve kterých rozvíjeli vlastní imaginaci. Právě toto získání či prohloubení zkušenosti s vlastní autorskou tvorbou považuje autor kurzu Tomáš Zmeškal pro pedagogy za důležité pro jejich další práci s žáky při rozvíjení jejich písemného projevu, literárních pokusů i obecně při formulace myšlenek a názorů.Neboť pochopení tohoto procesu autorské tvorby, včetně všech jeho úskalí může pedagogům napomoci více porozumět literárním počinům svých žáků a samozřejmě je také – poučeným způsobem a citlivě dále rozvíjet.

Celé směřování kurzu tak vede k tomu, aby jeho absolventi mohli získané znalosti a zkušenosti využívat přímo při práci s žáky. Učitelé tak již během kurzu začali ve svých hodinách zkoušet nové přístupy a pracovali s žáky na různých literárních cvičeních. Vzniklé situace, pedagogické přístupy i literární počiny svých žáků pak měli možnost během kurzu konzultovat s Tomášem Zmeškalem a současně diskutovat s ostatními účastníky. Tento způsob práce ve výuce se již záhy projevil jak pro žáky, tak samotné učitele jako velmi inspirativní a přinesl – již v této první fázi –  velmi zajímavé výsledky, jak v podobě zvýšení motivace a zájmu žáků o výuku, tak na poli jejich vlastních literárních textů.

Bez n‡zvu-1

 

Metodickou pomoc a možnost konzultací budou mít tito učitelé samozřejmě i v následném období. Současně začala část pedagogů-absolventů společně s Tomášem Zmeškalem pracovat na Metodice zavádění tvůrčího psaní do výuky, která bude po jejím vytvoření na podzim 2014 k dispozici i dalším pedagogům SČK, kteří projeví zájem tímto způsobem své hodiny vést.

 

 

Bez n‡zvu-1

Akreditované kurzy tvůrčího psaní spisovatele Tomáše Zmeškala

pro středoškolské učitele Středočeského kraje

1. běh kurzu - 2. lekce - 23.10.2013 T. Zmeškal Spisovatel Tomáš Zmeškal, autor románů Milostný dopis klínovým písmem, Životopis černobílého jehněte a knihy rodinných reportáží Sokrates na Rovníku, otevírá pro středoškolské učitele ze Středočeského kraje kurz Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů.

Kurz 1. běh- 9.10.2013Tvůrčí psaní je v hodinách českého jazyka i dalších humanitních předmětů doposud málo využívanou technikou, zkušenosti ze zahraničí i ČR však ukazují, že jeho zavádění do výuky přispívá k zlepšení ústního i písemného projevu žáků. Pokud je pedagožka nebo pedagog schopen vést své žáky ke zlepšení nebo prohloubení jejich literárních dovedností, získává tím žák nejenom dovednost lepšího vyjádření v českém či cizím jazyce, ale i v mnoha dalších předmětech, kde je schopnost dobrého vyjádření klíčová.

Jedná se o akreditovaný vzdělávací kurz DVPP, jehož cílem je přiblížit středoškolským pedagogům humanitních předmětů, jak používat techniky tvůrčího psaní ve svých hodinách a tím rozvíjet kreativitu svých žáků. Středoškolští pedagogové, kteří projdou těmito kurzy, získají teoretické znalosti o struktuře literárních textů, jazykových prostředcích a stylistice i praktické zkušenosti s vytvářením vlastních textů. Právě tato zkušenost s vlastním tvůrčím procesem může pedagogům napomoci citlivě vést žáky k jejich vlastní literární tvorbě a dále je v této oblasti motivovat. Absolventi kurzů budou mít i následně možnost konzultací s Tomášem Zmeškalem při zavádění těchto metod do své výuky.

1. běh kurzu - 3. lekce - 13.11.2013 T. Zmeškal Kurz je tvořen 4 lekcemi (20 hod), ve kterých je teorie propojena s praktickými literárními cvičeními a prezentací metodických přístupů k žáku. Práce s  textem probíhá na vybraných dílech českých a zahraničních autorů a na vlastních textech účastníků.

Kurz je veden formou workshopů, kdy lektor zpřístupňuje účastníkům techniky literární tvorby ve vzájemném dialogu, při kterém si mohou učitelé sami zkusit napsat literární texty, na kterých si uvědomí úskalí i příležitosti, které nám český jazyk a literatura poskytují.

Kurz je bezplatný a je zakončen certifikátem.

 

1. běh kurzu - 2. lekce - J. VaníčekRealizátor: Centrum pro kulturní a sociální studie, Levá 3/29, 147 00 Praha

Místo konání: Praze 6 – Dejvice

Termíny konání kurzů: (kurz tvoří 4 lekcí)

1. běh:  9. říjen, 23. říjen, 13. listopad, 4. prosinec 2013 (středa) – ukončen (plně obsazen)

2. běh: 12. prosinec 2013, 16. leden 2014, 6. únor a 27. únor 2014 (čtvrtek) – probíhá (plně obsazen)

3. běh: 5. březen 2014, 26. březen 2014, 23. duben a 7. květen 2014 (středa)- 2 volná místa

4. běh – plánován v říjnu – prosinci 2014 – (termín bude upřesněn)

 

Informace a přihlášky: Dr.phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, kurztvurcihopsani@seznam.cz,

Kurz je realizován v rámci projektu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů  reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010 a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.