tvořivost trvá…

 

Akreditovaný kurz DVPP „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“ má své první absolventy

Dne 4. prosince 2013 byl úspěšně ukončen 1. cyklus kurzu „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, kterého se zúčastnilo prvních devět pedagogů a pedagožek ze středních škol Středočeského kraje.  Úspěšní absolventi převzali certifikát.

Úspěšní absolventi 1. cyklu kurzů

Absolventi kurzu T. Zmeškala

Ve čtyřech navazujících lekcích (setkáních) se účastníci a účastnice pod vedením spisovatele Tomáše Zmeškala postupně seznamovali s tvorbou různých literárních útvarů (tvorba dialogů, krátké texty, fejetony, mikropovídky) a současně s přístupy k jejich hodnocení. S vývojem toho nejzajímavějšího z české literární produkce posledního dvacetiletí, včetně současného literárního provozu (literární časopisy, nakladatelství, literární akce) přítomné seznamoval bohemista Jakub Vaníček.

Velký prostor byl věnován především rozvoji vlastní literární tvořivosti, kdy sami účastníci kurzu psali literární texty (z hlediska různých přístupů a na vybraná témata), ve kterých rozvíjeli vlastní imaginaci. Právě toto získání či prohloubení zkušenosti s vlastní autorskou tvorbou považuje autor kurzu Tomáš Zmeškal pro pedagogy za důležité pro jejich další práci s žáky při rozvíjení jejich písemného projevu, literárních pokusů i obecně při formulace myšlenek a názorů.Neboť pochopení tohoto procesu autorské tvorby, včetně všech jeho úskalí může pedagogům napomoci více porozumět literárním počinům svých žáků a samozřejmě je také – poučeným způsobem a citlivě dále rozvíjet.

Celé směřování kurzu tak vede k tomu, aby jeho absolventi mohli získané znalosti a zkušenosti využívat přímo při práci s žáky. Učitelé tak již během kurzu začali ve svých hodinách zkoušet nové přístupy a pracovali s žáky na různých literárních cvičeních. Vzniklé situace, pedagogické přístupy i literární počiny svých žáků pak měli možnost během kurzu konzultovat s Tomášem Zmeškalem a současně diskutovat s ostatními účastníky. Tento způsob práce ve výuce se již záhy projevil jak pro žáky, tak samotné učitele jako velmi inspirativní a přinesl – již v této první fázi –  velmi zajímavé výsledky, jak v podobě zvýšení motivace a zájmu žáků o výuku, tak na poli jejich vlastních literárních textů.

Bez n‡zvu-1

 

Metodickou pomoc a možnost konzultací budou mít tito učitelé samozřejmě i v následném období. Současně začala část pedagogů-absolventů společně s Tomášem Zmeškalem pracovat na Metodice zavádění tvůrčího psaní do výuky, která bude po jejím vytvoření na podzim 2014 k dispozici i dalším pedagogům SČK, kteří projeví zájem tímto způsobem své hodiny vést.