tvořivost trvá…

logolink-OP-PPR_šablonaCentrum pro kulturní a sociální studie, z.s. realizuje od 1. listopadu 2017 projekt reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000305 „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který je financován z Operačního programu Praha pól růstu.

Cílem tohoto projektu je naučit vybranou CS pedagogů, jak používat ve výuce svých studentů a žáků různé techniky tvůrčího psaní a touto cestou u nich rozvíjet jejich kreativitu, komunikační (vyjadřovací) dovednosti, schopnost formulace a vyjádření vlastních názorů i argumentace a současně u nich takto rozvíjet schopnost empatie, porozumění a tolerance k jiným hodnotovým systémům nebo kulturám.

V rámci projektu je realizován akreditovaný vzdělávací kurz DVPP „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který je určen pražským pedagogům 2. stupně základních škol a pedagogům středních škol, zejména pak těm, kteří vyučují český jazyk, cizí jazyk, občanskou nauku, základy společenských věd, dějepis nebo některý z dalších humanitně zaměřených předmětů.

Akreditovaný kurz DVPP je bezplatný a je zakončen certifikátem.

 

Další výstupy:

Literární čítanka, která bude prezentovat texty zahraničních spisovatelek a spisovatelů, jejichž život a dílo bylo postiženo bezprávím a nesvobodou, nebo jejichž tvorba témata lidských práv reflektuje. Texty budou zahrnovat různé literární formy, vše s ohledem na mentální zralost žáků 2. stupně ZŠ a SŠ.

Sborník literárních prací učitelů a jejich žáků, který bude dalším školám k dispozici jako určitá inspirace toho, s jakými tématy a jakým způsobem při výuce v konkrétní věkové skupině žáků pracovat.