tvořivost trvá…

logolink-OP-PPR_šablona

V rámci projektu připravil spisovatel Tomáš Zmeškal vzdělávací program „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který byl současně akreditován v systému DVPP u akreditační komise MŠMT (čj: MSMT-508/2018-1-26)

Akreditace DVPP_Kurz Příběhy Porozumění

Tento kurz o celkovém rozsahu 64 hodin (z toho 28 hodin prezenčně) se skládal ze 4 setkání, během nichž se účastnice a účastníci seznamovali s různými technikami tvůrčího psaní využitelnými při výuce, které napomáhají rozvíjet ústní i písemné vyjadřování žáků, stejně jako jejich schopnost formulovat vlastní názory a přiměřeně o nich diskutovat.

WP_20180418_007

Během workshopů i v rámci domácích příprav mezi jednotlivými setkáními si učitelé měli možnost vyzkoušet různá literární cvičení vhodná pro práci ve třídách, a na vlastní kůži také proces tvorby – psaní literárních textů na zadaná témata. Tyto texty pak byly při setkáních společně rozebírány a diskutovány. Výuku této části kurzu vedli Tomáš Zmeškal a Alžběta Libánská-Bublanová.

 

WP_20180228_015

Druhým stěžejním tématem kurzu, navazujícím na výše uvedenou část, byla lidskoprávní problematika. Otázky lidských a občanských práv ve své výuce akcentoval Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, který současně již také ve své výuce v rámci 4. běhu kurzu mohl zúročit materiály, které připravil pro Čítanku literárních textů.

WP_20180404_003

 

WP_20180418_010

Získané informace společně s technikami tvůrčího psaní využívali absolventky a absolventi kurzů především ve výuce občanské výchovy /výchovy k občanství, českého jazyka a literatury nebo průřezově v dalších humanitně zaměřených předmětech na 2. stupni ZŠ a SŠ i při školních aktivitách volitelných (literární semináře, tvorba školních časopisů atp.).

WP_20181031_004

_WP_20190411_003

_P1000269

Součástí akreditovaného vzdělávacího programu jsou také materiály distančního vzdělávání, věnujících se vybraným soudobým českým autorkám a autorům a jejich literárním dílům. Do tohoto výběru byly zařazeny informace o tvorbě spisovatelky Radky Denemarkové, Anny Zonové, Ivany Myškové a spisovatelů Davida Zábranského, Jiřího Kratochvila, Karla Miloty, Ludvíka Němce a Pavla Göbla.

Vzdělávací materiály_Radka Denemarkova

Vzdělávací materiály_Pavel Gobl

Vzdělávací materiály_Jiri Kratochvil

Vzdělávací materiály_Karel Milota

Vzdělávací materiály_Ivana Myskova

Vzdělávací materiály_Ludvik Nemec

Vzdělávací materiály_David Zabransky

Vzdělávací materiály_Anna Zonova

Účastníci kurzu hodnotili vytvořené vzdělávací materiály jednak jako vítanou pomoc při zaplnění „bílých míst“, usnadňující jejich orientaci v soudobé české literatuře a současně jako vzdělávací materiál, využitelný i pro vlastní výuku daných témat a práci s žáky. Vzdělávacím kurzem prošlo celkem 31 pražských učitelek a učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, z nichž 30 akreditovaný vzdělávací kurz úspěšně zakončilo.

 

Metodické semináře

V návaznosti na jednotlivé běhy vzdělávacího kurzu proběhly také dva metodické semináře, během nichž si zájemci z řad absolventů kurzu mohli s ostatními účastníky vyměnit své zkušenosti s využitím technik tvůrčího psaní i informací o lidskoprávních tématech ve své učitelské praxi. Lektoři těchto seminářů – Tomáš Zmeškal a Alžběta Libánská-Bublanová vytvořili prostor pro moderovanou diskusi. Jejím předmětem zůstával v obou seminářích mj. způsob výuky témat, týkajících se postavení etnických a národnostních menšin na území dnešní České republiky, kde pedagožky, podle svých vyjádření, stále postrádají ucelenější oporu v tom, jak o těchto tématech žáky různých věkových skupin učit.  Objevila se také témata jako např. užívání drog, domácí násilí, šikana. Centrálním tématem ale zůstával rozbor konkrétních situací pedagoga ve třídě, který na tyto výzvy musí bezprostředně reagovat a zpracovávat je, tak aby měl důvěru svých žáků a základní humanitní a demokratické principy jim byl schopen předávat.

Metodický seminář_1

Během projektu jsme také vytvořili dvě publikace, které jsou zamýšleny jako pomocné výukové materiály pro práci s žáky.

Čítanka literárních textů s názvem „Literatura autorů postižených bezprávím“

V této čítance, kterou redakčně připravil Jiří Dědeček ve spolupráci s Tomášem Zmeškalem, jsou zařazeny informace a ukázky děl více jak 20 autorek a autorů, jejich život a tvorba odráží problematiku lidských a občanských práv. Nejvíce prostoru je v publikaci vědomě věnováno životu a dílu zesnulého čínského spisovatele a disidenta Liou Siao-po (1955-2017), který se nejenom inspiroval v lidskoprávních otázkách československou občanskou iniciativou Chartou 77 a svoji iniciativu podle ní nazval Charta 2008, ale kterého na Nobelovu cenu míru (jíž získal v roce 2010) nominoval Václav Havel.

_Literární čítanka_Literatura autoru postizenych bezpravim

Sborník literárních prací s názvem „Ten nejslabší“ je druhým z vytvořených výukových materiálů, určených pražským pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ a jejich žákům.

Do sborníku byly zařazeny texty celkem 14 autorů (pedagogové, žáci). Výběr textů, který provedl Tomáš Zmeškal, se záměrně soustředil na propojení konkrétní konfliktní situace hlavních postav s obecnými humanitními principy. Tyto literární texty ukázaly, že řešení těchto situací není vždy snadné, ale o to cennější je se těmto tématům věnovat.

_Sborník literárních prací_Ten nejslabší